V┼áEOBECN├ë OBCHODN├ë PODMIENKY A REKLAMA─îN├Ł PORIADOK

Firma:

Viera Diviaková WERACAKES,

Ako prev├ídzkovate─ż internetovej str├ínky www.weracakes.sk
So s├şdlom: 1.m├íja 94/73, 90101 Malacky

IČO: 466 046 42 
DIČ: 108 103 70 67 

Adresa prevádzky:
Cesta ml├íde┼że 40, 90101 Malacky


  V┼íeobecn├ę ustanovenia
 1. Tieto obchodn├ę podmienky platia pre n├íkup v├Żrobkov Pred├ívaj├║ceho cez internet na internetovej str├ínke www.weracakes.sk , pr├şpadne FB str├ínke WeraCakes. Pred├ívaj├║ci je z├írove┼ł aj v├Żhradn├Żm v├Żrobcom tovaru/v├Żrobkov pon├║kan├Żch na uveden├Żch st├ínkach.
 2. Kupuj├║cim je osoba ktor├í nakupuje v├Żrobky Pred├ívaj├║ceho za ├║─Źelom kone─Źnej spotreby, m├┤┼że to by┼ą fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba. (─Ćalej len Kupuj├║ci). Pr├ívne vz┼ąahy Pred├ívaj├║ceho a Kupuj├║ceho ktor├ę nie s├║ vyslovene upraven├ę t├Żmito VOP sa riadia pr├şslu┼ín├Żmi ustanoveniami z├íkona ─Ź. 40/1964 Zb. Ob─Źianskeho z├íkonn├şka a z├íkona ─Ź. 513/1991 Zb. Obchodn├ęho z├íkonn├şka v znen├ş neskor┼í├şch predpisov, a s├║visiacimi pr├ívnymi predpismi. Pr├íva Kupuj├║ceho vo vz┼ąahu k Pred├ívaj├║cemu vypl├Żvaj├║ zo z├íkona ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża.
  Objedn├ívka a uzatvorenie k├║pnej zmluvy
 1. Ponuku v├Żrobkov/tovarov prev├ídzky Viera Diviakov├í Weracakes je mo┼żn├ę n├íjs┼ą na str├ínkach www.weracakes.sk, a tie┼ż na FB str├ínke WeraCakes.
 2. K├║pna zmluva vznik├í vyplnen├şm a odoslan├şm objedn├ívkov├ęho formul├íru Kupuj├║cim a jeho n├ísledn├Żm prijan├şm a potvrden├şm Pred├ívaj├║cim. Za okamih vzniku k├║pnej zmluvy je okamih odoslania potvrdzuj├║ceho e-mailu zo strany Pred├ívaj├║ceho.
 3. Objedn├ívka obsahuje: inform├ície o objednanom tovare, jeho mno┼żstve a cene, cene baln├ęho, sp├┤sobe ├║hrady k├║pnej ceny, ├║daje o mieste a sp├┤sobe vyzdvihnutia objednan├ęho tovaru, konktaktn├ę ├║daje Kupuj├║ceho
 4. Podmienkou platnosti objedn├ívky je pravdiv├ę a ├║pln├ę vyplnenie v┼íetk├Żch registra─Źn├Żch ├║dajov. Pred├ívaj├║ci nezodpoved├í za ┼íkody ktor├ę vznikn├║ v d├┤sledku chybne alebo nespr├ívne vyplnen├ęho objedn├ívkov├ęho formul├íra. Prijat├í elektronick├í objedn├ívka je pova┼żovan├í za n├ívrh K├║pnej zmluvy a je z├ív├Ązn├í.
 5. Ceny uveden├ę v objedn├ívke s├║ kone─Źn├ę, teda s├║ uveden├ę s DPH, a obsahuj├║ v┼íetky ─Ćal┼íie poplatky alebo dane, ktor├ę m├í Kupuj├║ci pre z├şskanie tovaru zaplati┼ą.
 6. Z├íru─Źn├ę podmienky na tovar sa riadia Reklama─Źn├Żm poriadkom Pred├ívaj├║ceho a platn├Żmi pr├ívnymi predpismi SR. Ako z├íru─Źn├Ż list sl├║┼żi n├íkupn├Ż doklad.
  Storno objedn├ívky
 1. Kupuj├║ci m├í pr├ívo objedn├ívku zru┼íi┼ą ─Źi zmeni┼ą najnesk├┤r 5 pracovn├Żch dn├ş (inkl. soboty) pred po┼żadovanou dod├ívkou objednan├ęho tovaru. A to bu─Ć telefonicky (0918928084),┬á alebo e-mailom na objednavky@weracakes.sk. Pre zru┼íenie objedn├ívky je nutn├ę uvies┼ą meno, e-mail a telef├│nne ─Ź├şslo Kupuj├║ceho a d├ítum, na ktor├Ż bol tovar objednan├Ż.
  Platobn├ę podmienky
 1. Platby sa vykon├ívaj├║ v EUR v hotovosti pri preberan├ş objednan├ęho tovaru.
 2. V pr├şpade, ┼że k├║pna cena nepresahuje 60 Eur kupuj├║ci ju zaplat├ş a┼ż pri preberan├ş tovaru. Ako doklad o platbe vystav├ş Pred├ívaj├║ci Kupuj├║cemu pokladni─Źn├Ż blok.
 3. Pred├ívaj├║ci vy┼żaduje pri objedn├ívke nad 60 EUR z├ílohov├║ platbu vo v├Ż┼íke 50% z celkovej hodnoty objedn├ívky. V tomto pr├şpade bude Kupuj├║cemu zaslan├í z├ílohov├í fakt├║ra priamo na jeho uveden├Ż e-mail a pri vyzdvihnut├ş tovaru zaplat├ş zvy┼ín├Żch 50% celkovej sumy objednan├ęho tovaru.
  Dodacie podmienky
 1. Tovar si Kupuj├║ci m├┤┼że vyzdvihn├║┼ą len osobne v┬á prev├ídzke Weracakes na adrese Cesta ml├íde┼że 40, 901 01 Malacky vo vopred dohodnutom ─Źase. Odber po dohodnutom ─Źase nie je mo┼żn├Ż.┬á
 2. Pri prevzat├ş tovaru je Kupuj├║ci povinn├Ż skontrolova┼ą spr├ívnos┼ą, ├║plnos┼ą a neporu┼íenos┼ą tovaru. V pr├şpade ak├Żchko─żvek nezrovnalost├ş alebo z├ívad to ihne─Ć komunikova┼ą pred├ívaj├║cemu person├ílu na prev├ídzke.
 3. Vlastn├şcke pr├ívo k tovaru prech├ídza na Kupuj├║ceho jeho prevzat├şm a zaplaten├şm k├║pnej ceny.
 4. Term├şn dodania uveden├Ż v objedn├ívkovom formul├íri je z├ív├Ązn├Ż pre Pred├ívaj├║ceho a aj pre Kupuj├║ceho. Pred├ívaj├║ci sa zav├Ązuje ┼że v term├şne dodania bude ma┼ą tovar pre Kupuj├║ceho pripraven├Ż a Kupuj├║ci sa zav├Ązuje, ┼że si v danom term├şne tovar vyzdvihne (presnej┼í├ş ─Źas odberu objednan├ęho tovaru si vopred dohodne s Pred├ívaj├║cim a tento ─Źas n├ísledne dodr┼ż├ş).┬á
 5. V pr├şpade nemo┼żnosti dodr┼ża┼ą po┼żadovan├Ż term├şn dodania zo strany Pred├ívaj├║ceho, je Pred├ívaj├║ci povinn├Ż o tejto skuto─Źnosti Kupuj├║ceho bezodkladne telefonicky informova┼ą. V pr├şpade pred─║┼żenia doby trvania dodania o viac ako 2 hodiny oproti po┼żadovan├ęho term├şnu dodania m├í Kupuj├║ci pr├ívo odst├║pi┼ą od K├║pnej zmluvy.┬á
 6. V pr├şpade ┼że sa Kupuj├║ci ome┼ík├í s vyzdvihnut├şm tovaru o viac ako 2 hodiny, resp ak si nestihne tovar vyzdvihn├║┼ą v r├ímci d┼ła na ktor├Ż bol tovar objednan├Ż, informuje bezodkladne Pred├ívaj├║ceho a dohodn├║ si ─Ćal┼í├ş najskor┼í├ş mo┼żn├Ż term├şn prevzatia tovaru.
  Odst├║penie od zmluvy
 1. V zmysle ust. ┬ž 7 z├íkona ─Ź. 201/2014 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov (─Ćalej len ÔÇ×Z├íkonÔÇť) m├í Kupuj├║ci pr├ívo od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą bez uvedenia d├┤vodu do 14 kalend├írnych dn├ş odo d┼ła prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnut├ş slu┼żby, pri─Źom je nevyhnutn├ę, aby bol v uvedenej lehote doru─Źen├Ż list o odst├║pen├ş od zmluvy Pred├ívaj├║cemu.
 2. Kupuj├║ci v┼íak nie je v s├║lade s ust. ┬ž 7 ods. 6 p├şsm. d)┬á mo┼żn├Ż odst├║pi┼ą od zmluvy, pokia─ż ide o predaj tovaru, ktor├Ż podlieha r├Żchlemu zn├ş┼żeniu akosti alebo skaze. Ke─Ć┼że v┼íetok tovar ktor├Ż Pred├ívaj├║ci pon├║ka m├í trvanlivos┼ą 24 ÔÇô 72 hod, nie je mo┼żn├ę v tomto pr├şpade od zmluvy na z├íklade uveden├ęho z├íkona odst├║pi┼ą.
  Z├ívere─Źn├ę ustanovenia V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok
 1. Odoslan├şm elektornickej objedn├ívky Pred├ívaj├║cemu, Kupuj├║ci z├írove┼ł potvrdzuje svoj bezv├Żhradn├Ż s├║hlas s obchodn├Żmi podmienkami Pred├ívaj├║ceho a Reklama─Źn├Żm poriadkom.
 2. Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo na zmenu t├Żchto v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok. Povinnos┼ą p├şsomn├ęho ozn├ímenia zmeny v t├Żchto v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach je splnen├í umiestnen├şm na internetovej str├ínke elektronick├ęho obchodu pred├ívaj├║ceho.
  REKLAMA─îN├Ł PORIADOK
 1. Ak tovar vykazuje zjavn├ę chyby, je Kupuj├║ci opr├ívnen├Ż Tovar neprevzia┼ą. V takom pr├şpade zost├íva zachovan├Ż n├írok Kupuj├║ceho na poskytnutie riadneho plnenia Pred├ívaj├║cim alebo na vr├ítenie k├║pnej ceny pod─ża zvolenia Kupuj├║ceho a mo┼żnosti Pred├ívaj├║ceho pripravi┼ą spr├ívny objednan├Ż tovar v dohodnutej dobe.
 2. Na dod├ívan├Ż tovar je Kupuj├║cemu poskytnut├í z├íru─Źn├í doba 24 hod├şn, pri niektor├Żch tovaroch a┼ż 72 hod├şn (trvanlivej┼íie v├Żrobky, ktor├ę maj├║ tak├║to dobu trvanlivosti uveden├║ v popise tovaru). Po 24 hodin├ích (resp. 72 hodin├ích) pr├ívo reklam├ície u Kupuj├║ceho zanik├í. Kupuj├║ci m├í pr├ívo reklamova┼ą tovar len v pr├şpade, ┼że zaru─Ź├ş podmienky spr├ívneho skladovania tovaru ÔÇô predov┼íetk├Żm spr├ívnej skladovej teploty.
 3. Z├íru─Źn├í doba za─Ź├şna plyn├║┼ą v de┼ł odovzdania tovaru Kupuj├║cemu, resp. v term├şne na ktor├Ż mal Kupuj├║ci tovar objednan├Ż.
 4. Ako z├íru─Źn├Ż doklad sl├║┼żi pokladni─Źn├Ż blok alebo elektronick├í fakt├║ra ktor├║ Kupuj├║ci obdr┼żal pri k├║pe tovaru. Reklamova┼ą je mo┼żn├ę len tovar zak├║pen├Ż u Pred├ívaj├║ceho a ├║plne zaplaten├Ż. Opr├ívnen├í z├íru─Źn├í reklam├ície je bezplatn├í. Pri neopr├ívnenej reklamn├íci├ş je Kupuj├║ci povinn├Ż uhradi┼ą n├íklady vzniknut├ę rie┼íen├şm tejto reklam├ície.
 5. Tovar sa reklamuje osobne v mieste predaja, je potrebn├ę aby Kupuj├║ci so sebou priniesol reklamovan├Ż tovar. Osobnej reklam├íci├ş m├┤┼że predch├ídza┼ą reklam├ícia telefonick├í (0918928084) alebo e-mailom (na adresu objednavky@weracakes.sk), v ktorej Kupuj├║ci ─Źo najv├Żsti┼żnejsie pop├ş┼íe vadu, pre ktor├║ Tovar reklamuje.
 6. Za vadu tovaru nemo┼żno pova┼żova┼ą zmenu vlastnost├ş tovaru, ktor├í vznikla v priebehu z├íru─Źnej doby v d├┤sledku neprimeranej prepravy, nespr├ívneho uskadnenia, nedodr┼żan├şm skladovej teploty pre potraviny, v d├┤sledku prirodzen├Żch zmien materi├ílov z ktor├Żch je tovar vyroben├Ż, v d├┤sledku ak├ęhokolvek po┼íkodenia Kupuj├║cim ─Źi tre┼ąou osobou alebo in├ęho nespr├ívneho z├ísahu.Pri prevzat├ş produktov je kupuj├║ci si povinn├Ż ich riadne skontrolova┼ą. Predmetom reklam├ície nem├┤┼że by┼ą tie┼ż nespr├ívne zistenie mno┼żstva kol├í─Źov/ tovaru po jeho prevzat├ş. Rovnako nem├┤┼że by┼ą predmetom reklam├ície chu┼ą nako─żko je chu┼ą pova┼żovan├í za subjekt├şvny pocit, tak reklam├ícia z d├┤vodu, ┼że V├ím objednan├Ż tovar nechut├ş nem├┤┼że by┼ą predmetom reklam├ície a nem├┤┼że by┼ą teda ako reklam├ícia uznan├í.
 7. Pred├ívaj├║ci alebo n├şm poveren├Ż zamestnanec je povinn├Ż vybavi┼ą reklam├íciu ihne─Ć, v zlo┼żit├Żch pr├şpadoch v ─Źase potrebnom na odborn├ę pos├║denie vady. Pred├ívaj├║ci sa v pr├şpade opr├ívenej reklam├ície dohodne s Kupuj├║cim na:
 8. a. dodan├ş n├íhradn├ęho tovaru v rovnakej hodnote v akej bol reklamnovan├Ż tovar
 9. b. na vr├íten├ş celkovej k├║pnej ceny reklamovan├ęho tovaru.
 10. c. Vyplaten├şm primeranej z─żavy z ceny tovaru